اکثریت مردم افغانستان نسبت به آینده خوشبین هستند


نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می دهد که خوش‌بینی شهروندان افغانستان نسبت به آینده در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده استبه گزارش صدای آمریکا از واشینگتن، خوشبینی افغان‌ها در مورد آیندۀ کشورشان، در مقایسه با سال گذشته، بیشترشده است اما هنوز هم اکثریت شهروندان افغانستان از وضعیت جاری در کشورشان بیمناک اند.

سروی ایشیا فوندیشن حاکی است که ۳۲.۸ درصد افغان‌ها به این باور اند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است و ۶۱.۲ درصد دیگر آنان گفته اند که کشورشان در مسیر نادرست حرکت می‌کند.

در سروی سال گذشتۀ این نهاد ۶۵.۹ درصد افغان‌ها گفته بودند که کشورشان در مسیر درست حرکت نمی‌کند و فقط ۲۹.۳ درصد گفته بودند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است.

اعتماد شرکت کنندگان سروی امسال، نسبت به نهادهای عامه اندکی و نسبت به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش چشمگیر داشته است. ۵۶.۲ درصد مصاحبه شوندگان از کارکرد حکومت وحدت ملی ابراز رضایت کرده اندکه نسبت سال گذشتۀ، بیش از هفت درصد بلند است.

تمایل به مهاجرت

در این سروی ۳۸.۸ درصد مصاحبه شوندگان -۴۱.۲ درصد مردان و ۳۶.۳ درصد زنان- گفته اند که اگر فرصت میسر شود، افغانستان را ترک خواهند کرد. گسترش خشونت و نا امنی عامل عمدۀ تمایل افغان‌ها به ترک کشور شان خوانده شده است.

حدود ۷۰.۶ درصد افغان‌ها و ۷۶.۸ درصد کسانیکه در شهر کابل مصاحبه شده اند، بیکاری را بزرگترین مشکل فرا راه جوانان عنوان کرده اند.

 

 

در سروی ایشیا فوندیشن ۷۲.۴ درصد مصاحبه شوندگان با کار زنان در بیرون از منزل و ۸۲.۳ درصد مصاحبه شوندگان با آموزش زنان و دختران موافق بوده اند.

شرکت کنندگان این سروی به بهبود آموزش، انکشاف زراعت، بهبود امنیت، ساختن زیربناها چون سرک و پل اولویت داده اند.


الاربعاء 15 نونبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى