حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است
حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

حسن روحانی یکی از چهره های یهودی ایرانی را بهمراه خود به نیویورک برد وهم اینک گزارشهایی از آزادی مذهبی یهودیان و حضور آن ها در کنیسه ها منتشر شده است

الاثنين 7 أكتوبر 2013
           

چهره ها | ادیان و عقاید