چرا زبان عربي بهترین زبان دنیاست


عرب نتبر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه‌هاروارد که سه سال هست برترین دانشگاه دنیا شناخته شده متخصصین زبان شناس در این دانشگاه بعد از تحقیقات فراوان گفتند: کاملترین زبان دنیا زبان عربی است، بعد از زبان عربی ، زبان فرانسه .​یا گفتن کم نقص ترین زبان ، زبان عربی است و بعدش کم نقص ترین زبان فرانسه.

آنقدر عربی پیچ و خم دارد و آنقدر زیبایی دارد که در هیچ زبانی نیست ، به اذعان دانشمندان زبان شناس مسیحی در‌هاروارد

1 – دقیق ترین زبان است زیرا برای 14 شخص صیغه مستقل دارد و افراد با هم اشتباه نمی شوند. و انسان برای رساندن منظور نیاز به توضیح اضافه ندارد. مثلا وقتی در فارسی می‌گوییم «تو» معلوم نیست این تو، مذکر است یا مونث ولی در عربی برای مذکر و مونث لفظ جداگانه داریم و می‌گوییم: انتَ برای مذکر و انتِ برای مونث. یا در انگلیسی می‌گوییم«they» و معلوم نیست اینها مونث هستند یا مذکر ولی در عربی برای جمع مذکر و جمع مونث لفظ جداگانه داریم و می‌گوییم: اولئک برای جمع مذکر و تلک برای جمع مونث.

2 – باحرکات دقیق و نیز قواعد مشخص، حرکات اعراب آن را می توان به دقیق ترین وجه خواند و تلفظ کرد و در تلفظ آن اشتباهی صورت نمی گیرد. حرکات  نه گانه کوتاه مانند   َ   ِ   ُ  و ً    ٍ   ٌ   و آ    او    ای و نیز می‌دانیم که فاعل آخرش مرفوع است و مفعول آخرش منصوب است و اضافه و مجرور آخرش مکسور است. مثلا اگر بگوییم: جاء علی حتما می‌دانیم که علی آخرش رفع می‌گیرد چون فاعل است.

3 – برای یک معنا، الفاظ مختلف و متناسب با معنای آن لفظ وجود دارد و از نظر الفاظ غنی است. مثلا برای گناه چند لفظ به تناسب شدت و بدی گناه وجوددارد، گناه کم اهمیت لمم نامیده می‌شود و گناه بزرگتر اثم و بعد حنث و بعد مقت و …

4 – طریق نوشتن کلمات ثابت است و تغییر نمی کند. مثلا صدای «ی» در کبیر و در همه جاهایی که «ی»به کار می‌با همین شکل نوشته می‌شود، در صورتی که در انگلیسی در بعضی جا برای نوشتن«ی» از دو حرفee و در برخی کلمات از ea یا i  و یا  y و … استفاده می‌شود.

5 – برای تلفظ کلماتش مخارج مخصوص وجود دارد و تلفظ کلمات مختلف با هم قاطی نمی شود و از همه مخارج موجود در دهان استفاده می شود.مثلا در فارسی ز و ذ و ظ و ض  را مثل هم تلفظ می‌کنیم در صورتی که در عربی هر کدام مخرج مخصوص و معنای مختلفی در کلمه پیدا می‌کنند.

6 – آهنگ کلمات ( مد ) را رعایت می کند. در عربی باید حروفی را که آ یا او یا ای دارند قدری کشیده شوند تا جمله با آهنگ و درست تلفظ شود و اگر بعد از این سه صدا ء باشد باید دو برابر این صدا‌ها را بکشیم تا درست تلفظ کرده باشیم. مثلا  کتـــاب و ســــــــــوء.

7 – با کمترین تغییر در مخارج کلمات، معنایش تغییر می کند. مثلا الذین با تلفظ عربی به معنای آنهاست اما با تلظ فارسی یعنی الزین چنین معنایی نمی‌دهد یا ضالین به معنای گمراهان ولی زالین به معنای لغزندگان است.

8 – کمترین استثنا را دارد. مثلا گذشته و حال زبان انگلیسی، برای ساختن فعل ماضی انگلیسی برای تعدادی از افعال قاعده وجود دارد ولی برای بسیاری از افعال قاعده خاصی وجود ندارد و باید حفظش کرد. برای ساختن فعل گذشته افعال باید به آخر آنها edاضافه کرد اما بسیاری از افعالی گذشته شان ایگونه  درست نمی‌شود و بی قاعده هستند.

9 – در فارسی فقط 6 صیغه دارد و در بقیه صیغه نیاز به توضیح برای شناساندن افراد دارد.من – تو – او – ما – شما – ایشان. دو نفره ندارد، مذکر و مونث مشخص نیست، متکلم ندارد.

10 – در انگلیسی، یک صدا به جای حرکات از حروف استفاده می شود مثلا اُ که از o  و اَ از a ضمن این که جالب نیست، مثلا اَ هست یا آ.

11 – کلمات در عربی دارای استعداد فراوان برای معنا هستند و پر محتوا و یک کلمه دارای غنای معنوی است که در زبانهای دیگر باید با توضیحات فراوان ، آن را معرفی کرد. مثلا مومن که در کمترین لفظ معنای زیادی در خود دارد و اگر بخواهیم به زبانهای دیگر ترجمه کنیم توضیحات زیاد لازم دارد.

12 – برای یک معنا در رتبه‌های مختلف لفظ خاصی به کار می رو  و تنوع لفظی برای معانی مشترک وجود دارد بر خلاف دیگر زبانها که برای معانی مشترک و مشکک فقط معمولا یک لفظ وجوددارد. همانگونه که گفته شد برای گناه چند لفط لمم، اثم، حنث ، مقت و … وجود دارد.

13 – زبان عربی دلنشین است و حروف خشن مانند پژگچ ندارد و … هر چند اکثرا در زبان عربی هم این کلمات به کار می‌بریم و می‌برند.

الجمعة 22 يناير 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى