پوستر فراخوان معلمان برای تجمع روز یکشنبه


فیلم زیر: این ماه، ماه بهمنه، سید علی وقت رفتنهمجموعه متولیان ومسئولان ریز ودرشت جمهوری اسلامی، ودر کنار آنها سرداران فاسد سپاه پاسداران مدام تکرار میکنند که بزعم آنها فتنه 96 فروکش کرده و با کشتار جوانان در زندانها وسیاهچالهای نظام آدمکش وخونخوارتلاش میکنند که با اعلام هرقتل وکشتار در زندانها سیاست النصر بالرعب را بصورت قطره چکانی و مستمر به جامعه تزریق کنند تا شاید از اینطریق بتوانند ملت ایران وجوانان و زنان این مرز وبوم را بسکوت وانفعال وادار نمایند.

همانطوریکه مبارزین درون کشوربه موازات تبلیغات دروغین ومسموم پایوران حکومت اسلامی اعلام کرده ومیکنند جنبش بمانند یک آتشفشان فعال در حال جوشش است وهر آینه آماده فوران وغلیان. جنبش رهائی بخش ملت ایران فروکش کردنی و خاموش شدنی نیست ونخواهد بود. جنبش نمیتواند شاهد کشتار جوانان خود در زندانهای جمهوری اسلامی باشد و سکوت کند. خروش وخیزش ملت ایران در یک حالت بازسازی وبرطرف کردن نقاط ضعف وافزایش نقاط قوت خود است واین را روحانی وملایان خبیث میدانند. بهمین جهت است که شب وروز با تبلیغات مشغول جنگ روانی با مردم هستند تا شاید بزعم خودشان موجبات انفعال ملت ایران را فراهم بیاورند.

وظیفه ملت ایران در چنین بزنگاه حساسی که جمهوری اسلامی هر روز وهر ساعت مرگ محتوم خودرا جلوی چشم میبیند اینست که با تمام قوا در میدان مبارزه باشد وبه وظیفه ملی خود عمل نماید.

مبارزین وخط اولی های جبهه مبارزه در درون کشوربا ارزیابی تحولات درون حاکمیت، و برآورد فشارهائی که جامعه بین المللی بر پیکر پوسیده نظام اسلامی وارد میکنند، انتظار دارند که هشتاد میلیون ایرانی فقر زده، جوانان بدون آتیه، زنان سرکوب شده ومورد تبعیض، ولایه های مختلف صنفی واجتماعی، اقوام ایرانی و اقشار مختلف در مقابل اقدامات تخریبی حاکمیت دست در دست هم بمقابله با رژیم جهل وجنون وجنایت برخیزند وبا اطلاع رسانی مردم خشمگین ایران را به میدان مبارزه فرابخوانند. از کارمندان دولت وکارکنان نفت وگاز کشورکه شاهد غارتهای صد میلیاردی ثروتهای ملی هستند خودشان را برای زدن ضربه نهائی بر پیکر نظام ولائی درقالب اعتصابات گسترده مهیا نمایند.

 یک وظیفه ملی است تا در انتشار فراخوانهای صادره همراه وهمگام باشیم تا امکان هرگونه مجال تبلیغاتی وسیاسی را از نظام در حال احتضار جمهوری اسلامی خنثی نمائیم.

ایران - تهران اول بهمن 1396 
جمعی از مبارزین داخل کشور

 زنده باد ملت ایران.

برقرار باد آزادی ودمکراسی

منبع: ایران پرس نیوز

الاربعاء 24 يناير 2018
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى