نگاه افلاطون


هیچ کوچکی را حقیر نشمارید، شاید که از شما فزونی یابد.نگاه افلاطون
کامل ترین نوع بی عدالتی ان است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم.
افلاطون فلسوف یونانی (427-347 ق.م) یکی از موثرترین متفکرین عالم بشریت، در خاندانی از بزرگ زادگان آتن به دنیا آمد. نزد سقراط تحصیل کرد و پس از مرگ او مدتی به جهانگردی گذرانید و چندی در سیراکوز مقیم شد و در مراجعت به آتن آکادمیا را تاسیس کرد و بقیه عمر را در آنجا به تعلیم و تدریس پرداخت و شاگردانش و پیروانش در آنجا گرد می آمدند و به همین جهت فلسفه ی او به فلسفه ی آکادمیائی و پیروانش به آکادمیائیان معروف شده اند.
 
آثار معروفش عبارتند از: رساله دفاع از سقراط، خارمیدس، کریتون، پروتاگوراس (ترجمه فارسی 1333 ه.ش) و کتاب سیاست (ترجمه فارسی 1335 ه.ش) که شاید مشهورترین آثار اوست. آثار افلاطون جامع، پرمغز، پردامنه و مشتمل بر موضوعات مختلف است. فلسفه او در رسالاتش بیان شده است و همه به صورت مکالمه نوشته شده و در آثار اولیه او سقراط همواره سخنگوی مقدم است. این رسالات از نظر زیبایی سبک و عمق و نظم فکر برجسته ترین شاهکارهای عالم ادبیات است. فلسفه افلاطون بر این اساس است که محسوسات ظواهرند نه حقایق و هر یک از امور عالم اصل و حقیقتی دارد که نمونه کامل اوست و مثال آن نامیده می شود. افلاطون در تعالیم خود اهمیت مثال را تاکید می کند و آن را صورت کلی می داند و مبنای واقعیت حقیقی و اساس دائم و قطعی کلیه ظواهر می شمارد. دانش حقیقی را دائم و تغییر ناپذیر می داند.
 
- محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز نشمارید.
 
- هیچ کوچکی را حقیر نشمارید، شاید که از شما فزونی یابد.
 
- سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد می باشد.
 
- هنر عبارت است از کوششی برای ایجاد یک عالم ایده آلی در برابر عالم واقعی.
 
- اگر روزی شان و مقامت پایین آمد ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید.
 
- در جهان یگانه نیکبختی انسان صحبت است.
 
- پول و تقوا، دو کفه ترازویند، یکی که بالا رفت، دیگری پایین می آید.
 
- به ضرورت آمدم در این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت مردم.
 
- جان را فدای یاران موافق کنید.
 
- هرچیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هرچند زیاد باشد آشکارتر می گردد.
 
- هرکس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد.
 
- در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر! بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است.
 
- عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد.
 
- لذتی که از علم حاصل می شود، بی آلایش است.
 

الاحد 25 مارس 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى