صابئین مندایی واهمیت عید البرونایا نزد آنان


شنبه شانزدهم مارس 2013 مصادف است با عید مذهبی صابئین مندایی می باشد، این عید نزد صابئین مندایی یا صبی ها به البنجه ویا البرونایا معروف است،
تجاوز مکرر به حقوق صابئین مندایی و عدم حمایت قانون اساسی از این گروه مذهبی در ایران در سالهای اخیر آنان را وادار به گریز از زادگاههای خود کرد و خیلی از آنان به خارج از ایران و عراق مهاجرت و در کشورهایی همچون اردن، استراليا، نيوزيلند، انگليس، دانمارک ،نروژ ،سوئد،آمريکا ،هلند، آلمان و کشورهای عربی زندگي مي کنند .صابئین مندایی واهمیت عید البرونایا نزد آنان
بشميهون اد حيي ربي..................... به نام خداوند عظيم
 
 
قدمت صابئين به قدمت تاريخ است.اولين دين توحيدي و الهي در روي زمين صابئين مندائي است که با تولد حضرت آدم(ع) بوجود آمده و او اولين پيامبر اين دين است.
دستورات خداوند که توسط ملکا مندادحيي و ملکا هيبل زيوا(جبرائيل) به حضرت آدم وحي شد و به کلام اول معروف است همان گنج بزرگ و کتاب گنزاربا است که مندائيان آنرا در اختيار دارند و تا به امروز تابع همان احکام الهي که براي بشر نازل شده مي باشند.
تمام احکام گنزاربا که اولين کتاب الهي بر روي زمين است کامل مي باشد و در مورد دوره هاي مختلف پيش بيني نموده است و دستورات صريحي براي ادامه حيات بشر در آن دوره ها داده شده.معني خود کلمه" گنزاربا" گنج بزرگ است.اين گنج بزرگ شامل چندين قسمت است که به دو قسمت تقسيم مي شود،يکي نامش يمين است يعني سمت راست و داراي هجده کتاب است و قسمت اسمال يعني سمت چپ که پنج کتاب است و طوري قرار داده مي شوند که از هر طرف که باز شوندبه سمت راست هستند.چرا که خط مندائي از راست به چپ است.
 
دين مندایی 5 پيامبر دارد که بعد ازآدم(ع)به ترتيب،حضرت شيتل(پسرآدم؛درقرآن "شيث")، سومين، نوح(ع) و بعد از او پسر بزرگش حضرت سام(ع) و آخرين پيامبرهم حضرت يحيي يهانا(اسوثا وزکوثا نهويلون) است.
حضرت آدم سه دختر و سه پسر داشت.پس براي ازدواج فرزندان از خدا طلب راه حل کرد و پروردگار براي فرزندان آدم از مکاني به نام"امشوني کشطا"(مکان حقيقت) شصت خانوار را به زمين فرستاد تا با فرزندان آدم وصلت کنند.
 مندائيان در فلسطين و اردن زندگي مي کردند و نخستين هجرت آنها از فلسطين و نهر اردن و سوريه به سمت بين النهرين و مملکت میسان(دشت آزادگان امروزی) بوده و قلمرو آنها قبل از هجرت در رود اردون و فلسطين و سوريه بود و تا کنون طي حفاريهاي انجام شده در شهر حبرون آثاري از دل زمين بيرون آورده شد که گوياي آداب و سنن مندائيان است و داراي سکه خاصي بودند که روي آن نوشته اي به خط مندائي است و هم اکنون در موزه هاي بغداد و فرانسه نگهداري مي شوند.لوحي نيز در موزه لندن نگهداري مي شود که شامل نکاتي است و روي آن يک روحاني نشان داده شده که رسته به تن دارد(رسته لباس مذهبي مندائيان است)با تاجي در دست که مي خواهد آنرا بر سر شخصي قرار دهد و چند عبارت مندائي هم در بالاي آن نوشته شده
 
علت هجرت مندائيان ازموطن اصلي خود درگيري و فشار اقوام همجواراست که مندائيان مجبوربه مهاجرت شدند واين مهاجرت 60 سال پس از فوت ملکوتي حضرت يحيي يهانا بود ؛علت انتخاب مملکت میسان و بین النهرین مردمان نيک آن بود و اين دوکشور داراي رودهاي پرآب هستند وصابئين آن کشورها را موافق مناسک خود ديدند.
دين صابئين مندائي قبل اززمان حضرت يحيي يهانا به علت درگيري با اقوام همجوار روبه انقراض بود ومندائيا ن مراسم خودرا درخفا انجام مي دادند. که حضرت يحيي دوباره اين مراسم رااحيا کردوبه خاطر همين مندائيان اورا محي الدين دين صابئين مندائي مي دانند تا به اکنون هم منداييان رايحياوي يا پيروان حضرت يحيي مي گويند.وکتاب مقدسش "ادراشي اديحيي" هنوز هم پيش ما منداييان است. حضرت يحيي يهانا چيزي به مراسم ديني اضافه نکردبلکه همان مراسم راکه ازقبيل رشامه وبراخه (وضوونماز ) ومصوتا (تعميد)وقابين(عقد)وطراسه بودند را احيا نمود.
 
آفرينش حضرت يحيي يهانا يک معجزه بود چراکه مادراو 88 ساله وپدرش 99 ساله وعقيم بودندکه اومتولدشد. درکتا ب "ادراشي اديحيي" درباره تولد آن حضرت چنين نوشته شده است: بشميهون ادحيي ربي جنيني کاشته شد، دراورشليم کاهنين خوابهايي ديدندوبه بيت المقدس رفتند وخوابشان راتعريف کردند:ما درحاليکه درخواب عميق بوديم ديديم ستاره اي براينشوي(مادريحيي)، ونور برپدر پير (زکريا) قرار گرفت.وآفتاب درحاليکه روز بود غروب کرد و سه چراغ تابيدند. ستاره اي شکافي بين يهود ، در اورشليم ايجاد کرد ودراينجا بود که حيي ربي قدمايي به پدر پير زکرياوهمسرش اينشوي بشارت فرزندي را داد که امت مندايي رازنده کند... چرا ما منداييان اعتقادداريم که زکريا پدراسمي حضرت يحيي يهانا است ؟زيرا درکتاب ادراشي اديحيي ذکرشده است ،که خداوند به ملکا مندادحيي  دستور مي دهد برو وتدبيري انجام ده وامت مندايي رااحيا کن وبااين دستورملکامندادحيي هنگامي که اينشوي درحال آبتني دررودخانه بود نطفه ي يحيي يهانا رادرآب جاري قرار مي دهد وبه اين ترتيب نطفه ي حضرت وارد رحم اينشوي مي شود حضرت يحيي يهانا درسن طفوليت مبعوث ودرسن 22 سالگي رسالت خود راآغازنمود ودرسن 64 سالگي دارفاني راوداع گفت يحيي يهانا يعني حيات مهربان است. حضرت يحيي ازمقام والايي برخوردار است زيرا پس ازتولد فرشته " انش اثرا" تربيت اورا به عهده گرفت.
 
پيامبرهم عصرحضرت يحيي يهانا حضرت عيسي (ع)بود.عيسي براي تعميد نزد يحيي يهانا کنار رودخانه رفته بود چون حضرت عيسي ازمريدان وي بود.حضرت عيسي به يحيي  فرمود: مرا تعميد کن وازنامي که بر ديگران ياد مي کني برمن يادکن اگر مراتعميد کني درنوشته هايم ازشما يادخواهم کرد.حضرت يحيي يهانا مردم مندايي رادررود اردن تعميد مي کرد واخيراً طي حفاريهايي که دررود اردن صورت گرفت محل تعميد وآثاري ازيک مندي (محل عبادت مندائيان )پيداشدوهمچنين آثاري ازبحرالميت به دست آ مده که همگي به خط مندايي است .اززمان حضرت يحيي يهانا اسوثا وز کوثانهويلي تاريخ منداييان شکل مدونتري به خود گرفت .
 
امروزه  عده  بی شماری از صابئین مندایی  در جنوب ایران و عراق زندگی می کنند که بطور سیستماتیک مورد ستم مضاعف حکومت های آن دو کشور و همچنین مسلمانان قرار دارند. صابئین مندایی در ایران از یک طرف  و به لحاظ عدم اعتراف قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق مذهبی آنان و از جهت دیگر بخاطر آن نگرش منفی مسلمانان و کافر شمردن آنان مورد ظلم وستم مضاعف قرار گرفته اند.
 
تجاوز مکرر به حقوق صابئین مندایی و عدم حمایت قانون اساسی از این گروه مذهبی در ایران در سالهای اخیر آنان را وادار به گریز از زادگاههای خود کرد و خیلی از آنان به خارج از ایران و عراق مهاجرت  و در کشورهایی همچون اردن، استراليا، نيوزيلند، انگليس، دانمارک ،نروژ ،سوئد،آمريکا ،هلند، آلمان و کشورهای عربی زندگي مي کنند .

السبت 16 مارس 2013
           

چهره ها | ادیان و عقاید