شکايت بين المللی عليه رژيم ايران به خاطر انفجار مراقد دو امام عسکری در سامرای عراق
شکايت بين المللی عليه رژيم ايران به خاطر انفجار مراقد دو امام عسکری در سامرای عراق
متحصنان در ميدان حق در سامرا در يک کنفرانس مطبوعاتی با حضور تعدادی از شخصيتها از جمله شيخ محمد طه الحمدون و دکتر ناجح الميزان سخنگويان متحصنان عراقی اظهارات ژنرال جرج کيسی فرمانده سابق نيروهای آمريکايی در عراق در گردهمايی ويلپنت پاريس را نشانه دشمنی
 
رژيم ايران با مردم عراق دانستند. شيخ محمد طه الحمدون اعلام کرد استانهای تحصن کننده عزم کرده اند عليه رژيم ايران به خاطر انفجار مراقد دو امام عسکری در سامرا شکايت بين المللی کنند.

بيانيه هيأت علمای مسلمين عراق در مورد افشاگری ژنرال جرج کيسی در گردهمايی ويلپنت پاريس
 
افشای انفجار مراقد ائمه در سامراء توسط رژيم ايران و مالکی در گردهمايی ويلپنت پاريس در سخنرانی جرج کيسی فرمانده پيشين نيروهای آمريکايی در عراق بار ديگر دخالتهای رژيم ايران در عراق را برجسته کرد و به موضوع مهم تلويزيونهای عراق تبديل شد. 

هيأت علمای مسلمين عراق طی بيانيه يی گفت: بعد از ساليان سختی که بر همه مردم عراق گذشت توطئه ها يکی بعد از ديگری افشا می شود و از خطرناکترين توطئه هايی که اين روزها کشف شده است، مواردی است که در اظهارات جرج کيسی آمده بود که دست داشتن رژيم ايران در انفجارهايی که مرقد ائمه در سامراء در سال 2006 و شعله ور کردن فتنه فرقه گرايانه در عراق را فاش کرد. کيسی در سخنرانش در دهمين گردهمايی ساليانه شورای ملی مقاومت اپوزيسيون رژيم ايران در تاريخ 22ژوئن 2013 گفت, او به اطلاع نوری المالکی نخست وزير فعلی رسانده است که تهران در حمله يی که مراقد ائـمه در سامراء را هدف قرار داد و بعد از آن در گسترش شبه نظاميان فرقه گرا در همه عراق دست داشته است. 

کيسی افزود رژيم ايران از شبه نظاميان فرقه گرا برای رسيدن به اهدافش در عراق استفاده می کند: رژيم ايران طی سالهای گذشته بخشهای بزرگی از عراق را به ميدان آموزش شبه نظاميان تبديل کرده است. 

در اين بيانيه همچنين آمده است: هيأت علمای مسلمين به خوبی می دانست که چه کسی اين جنايت زشت را مرتکب شده است و چه هدفی پشت آن قرار داشت و دبيرکل هيأت به مناسبتهای مختلف اين اطلاعات را افشا کرد، ولی کسی آن را باور نکرد ما رژيم ايران و باندهای جنايتکار آن و حکومت عراق را که هم چنان ساکت است و واقعيت را عمداً مخفی می کند را محکوم می کنيم.
 منبع:به سوی پیروزی

شکايت بين المللی عليه رژيم ايران به خاطر انفجار مراقد دو امام عسکری در سامرای عراق

الخميس 27 يونيو 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى