خاورمیانه

استقبال آمريکا از اقدام سوییفت برای قطع ارائه خدمات به بانک های ايران

به گزارش رویترز در سال ۲۰۱۰ ، دستکم ۱۹ بانک و ۲۵ موسسه متعلق به ايران ۲ ميليون مبادله پولی و مالی برون مرزی را از طريق سویيفت انجام داده اند.بانک های صادرات، پست، ملت و سپه که پیشترتوسط امريکا به
1 ... « 77 78 79 80