تظاهر کنندگان خشمگین عراقی در بغداد عکس بزرگ خامنه ای را تکه پاره کردند
بنابه گزارش ایران اسرار به نقل از روزنامه فرا منطقه ای الشرق الاوسط،طي سه هفته گذشته تابلوي بزرگي روبروي نماد آزادي در  ميدان تحرير مربوط به يكي از شبه نظاميان بسيج مردمي وابسته به ايران وجود داشت كه عكس رهبر ايران علي خامنه اي روي آن نصب شده بود.
اما اين جمعة آخر كه هفتة چهارم تظاهرات بود، شدت و حدت وقايع در عراق افزايش يافت. بخصوص كه تغييرات بعد از برگشت مالكي از ايران بْعد مهمي به خود گرفت.....
در اين رابطه يكي از شاهدان عيني از ميدان تحرير به الشرق الاوسط گفت تابلويي كه روي يك تير بزرگي جلوي نماد آزادي و مشخصاً روي يك تير جلوي كافة تركي قرار داشت عكس خامنه اي روي آن نصب شده بود كه از طرف برخي از تظاهر كنندگان جلوي چشم نيروهاي امنيتي پاره شد، بدون اينكه حتي يك نفر مخالفتي بكند.  اين اولين بار بعد از شروع تظاهرات بود كه چنين كاري صورت ميگرفت.
شاهد عيني افزود: ” از طرف ديگر در ميدان تحرير تظاهركنندگان عليه ايران شعار ميدادند و ميگفتند” ايران... اخراج... اخراج...” وي خاطر نشان نمود كه علائم نشان از اين دارد كه اين افراد از جماعت محمود الصرخي روحاني ضد ايران و دخالتهاي آن در عراق بودند.”

الثلاثاء 25 غشت 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه