اوباما عربهاي سني را از دست مي‌دهد
اعراب تلاشهاي اوباما را براي اطمينان دادن به آنها در مورد توافقنامه اتمي با رژيم ايران رد ميكنند. 
 قول يك معامله اتمي موفق با رژيم ايران ميتواند اين باشد كه تكثير اتمي را متوقف خواهد كرد, رفتار تهران را اصلاح و مدرن خواهد كرد, خاورميانه را به مكان امن تري تبديل خواهد كرد و شايد به ايالات متحده نقش فعال كمتري در اين منطقه دردسر آفرين براي ايفا كردن, بدهد… 
 … اما در آخرين دقيقه رهبران ارشد عرب بهانههايي را پيدا كردند تا از سفر (به واشنگتن) خودداري كنند. ملك سلمان پادشاه جديد عربستان در آخر هفته خودش را از اين سفر بيرون كشيد آن هم درست يك روز بعد از تاييد حضورش در آنجا و او به جاي خود مقاماتي در سطح پائينتر خواهد فرستاد. شاه بحرين نيز خودش را از اين سفر عقب كشيد. 
 اين عدم پذيرشها فقط ميتواند بهعنوان يك بيمحلي كردن سياسي كه ريشه در بياعتمادي به رئيس جهمور اوباما و ديپلوماسي وي دارد, توضيح داده شود. 
 اكنون كاخ سفيد بايستي تلاش كند كه سياست خودش را نجات دهد و يكي از چيزهايي كه ما ميتوانيم انتظارش را داشته باشيم فروش روند جديدي از تسليحات به كشورهاي منطقه ميباشد. منطقه اي كه پيشاپيش مملو از سلاحهاي جديد شده است منجمله اطلاعيه اخير كه گفته بود قطر 7ميليارد دلار جت جنگنده از فرانسه خريداري خواهد كرد. كمك تاييد شده ايالات متحده احتمالاً ايستگا ههاي سيستم دفاع منطقه اي در ارتفاع بالا (Thaad) ميباشد كه توانايي آن را دارد كه موشكهاي اسكاد و ديگر موشكهاي بالستيكي كه رژيم ايران در اختيار دارد را سرنگون كند. 
 هيچ چيز بهطور پايه اي با اندازه فروش تسليحات بيثباتكننده نيست. اما سرعت خريدهاي اعراب كه فقط در سال گذشته50 درصد به آن افزوده شده است بالغ بر 18ميليارد دلار ميشود, و در كنار انواع تسليحاتي كه خريداري كردهاند, چيزهايي را درباره ارزيابي آنها از تهديداتي كه با آن مواجه هستند, مي گويند. 
 چرا بايستي سيستم موشكي چندين ميليارد دلاري تاد (Thaad) را خريداري كنند اگر كه ديپلوماسي قرار است تهديد اتمي رژيم ايران را خنثي كند؟ چه احساسي وجود دارد كه آنها بهدنبال خريد اسكادرانهاي جديد هوايي هستند اگر كه آنها به تضمين سنتي دفاعي ايالات متحده اعتماد داشتند؟ 
 آقاي اوباما همچنين اميدوار است كه بتواند كشورهاي عربي بهويژه عربستان سعودي را از اينكه بهدنبال تهيه تسليحات هسته اي براي خودشان باشند, منصرف كند. يكي از ايدهها در اين زمينه گسترش تضمينهاي دفاعي ايالات متحده شامل چتر اتمي ايالات متحده بر فراز كشورهاي خليجي است… 
 
…  رهبران كشورهاي عربي پيشاپيش نشان دادهاند كه به ميزان بسيار كمي نسبت به اطمينانهايي كه آقاي اوباما ميدهد, اعتماد دارند. 
 جنگ عربستان سعودي بر عليه حوثيهاي يمن بعد از آن روي داد كه دولت ايالات متحده پيشنهاداتي را به شبه نظاميان تحتالحمايه رژيم ايران در اوايل ژانويه ارائه كرد. ماه گذشته ملك سلمان برادر ناتنياش را از منصب وليعهدي بركنار كرده و او را با برادر زاده سرسخت خود محمد بن نايف كه بهشدت بر دفاع ذاتي خود كشورهاي عربي باور دارد, جايگزين كرد 
 سپس در اين ميان نظر عربستانيها در مورد توافقنامه اتمي با رژيم ايران وجود دارد- و بياعتنايي دولت (ايالات متحده) نسبت به اعتراضات آنها… 
 …  پرنس فيصل بن سعود بن عبدالمحسن اخيراً به ”د ژونال“ (the Journal) گفت متحدين ما به ما گوش نميكنند, واين چيزي است كه ما را فوقالعاده عصبي ميكند 
 پرنس تركي الفيصل وزير سابق اطلاعات رياض از اين هم بيشتر بيپرده بود و در ماه مارس گفت اين كشور پادشاهي خواهان همان تكنولوژي اتمي ميباشد كه بر اساس توافقنامه به رژيم ايران داده ميشود. اين شامل راكتور توليد پلوتونيوم و هزاران سانتريفروژ براي غنيسازي اورانيوم خواهد شد. اين كشور پادشاهي پيشاپيش برنامهريزي كرده است كه 16 راكتور هسته اي تا سال 2030 خريداري كند با اين ادعا كه آنها را براي كارخانههاي نمك زدايي آب دريا نياز دارد. 
 بهنظر ميرسد كه اگر معامله اي كه با رژيم ايران انجام ميشود بر اساس توافقنامه چارچوبهاي كلي باشد, نوعي از بمب اتمي براي عربستان سعودي اجتناب ناپذير است. 
 توافقي كه بهدست ميآيد به رژيم ايران اجازه خواهد داد كه تاسيسات اتمياش را در زير چشم بازرسان دست نخورده نگاه دارد و بدينگونه كشوري كه در آستانه اتمي شدن است باقي خواهد ماند. حتي تهديد يك چنين ظرفيتي توانايي رژيم ايران در اعمال قدرت در منطقه را ارتقاء خواهد بخشيد. كشورهاي عرب سني خواستار عامل بازدارنده خودشان بهعنوان وزنه متقابل خواهند بود. 
 براي ايالات متحده طعنه تند و تيز ملاقات و اجلاس اين هفته اينست كه بار ديگر صحنه شكست تلاشهاي اوباما براي خروج از خاورميانه را به نمايش مي گذارد 
 او عقبنشينياش از عراق توجيه كرد و خودش را از قضيه سوريه با همان دلايل دور نگهداشت فقط براي اينكه نگاه كند كه چطور كنارهگيري ايالات متحده بذر بحرانهاي جديدي را در منطقه كاشت و مجدداً ما را به آنجا كشيد. اكنون ديپلوماسي وي در رابطه با ايران ايالات متحده را مجبور ميكند كه تضمينهاي امنيتي بيشتري را در منطقه ايجاد كند. 
 هنري كسينجر وزير خارجه پيشين ايالات متحده و جورج شولتز (George Shultz) در اين صفحات در ماه گذشته متذكر شده بودند كه خاورميانه به تنهايي روي پاي خودش ثبات پيدا نخواهد كرد و يك تعادل قدرت آن هم بهصورت طبيعي خودش را در خارج از رقابت بين رژيم ايران و سنيها اثبات نخواهد كرد. 
 براي 7 دهه تمامي رؤساي جمهور ايالات متحده بجز جيمي كارتر فهميدهاند كه بهترين راه براي اجراي سياست خارجي اينست كه كاري كنيد كه هيچكس اين حدس را نزند كه شما در طرف چه كسي هستيد. آقاي اوباما يك سياست متفاوتي را دنبال كرده است. ميهمانان عرب وي ميتوانند بخشيده شوند اگر آنها سرهايشان را در تاييد تضمينهاي وي تكان بدهند و تسليحاتش را بپذيرند. در حاليكه آنها همچنين در پايان به اين نتيجهگيري برسند كه آنها تنها فقط خودشان هستند.

الاربعاء 13 ماي 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى