افشاگری: ٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی ایران در خدمت پولشویی و خلافکاران
تازه‌ترین اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است. بدون شک در وهله اول و با تجزیه و تحلیل این آمار، کسی گمان این را هم به ذهن نخواهد برد که این ٣٠ میلیون نفر با یک حساب جعلی در کشور به‌دنبال امور خیرخواهانه و عام‌المنفعه هستند. اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد آن است که شبکه بانکی کشور چرا و بر چه مبنایی برای یک‌سری از افراد با هویتی نامعلوم، حساب افتتاح کرده و چطور یک عده از فیلتر استعلام‌های مربوطه بانکی برای ثبت اطلاعات عبور نمی‌کنند.
 
براساس گزارش ایرنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک‌های دولتی است. این‌طور که جعفری عنوان کرده است، با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که به‌طور میانگین برای هریک نفر ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است.
 
این نماینده مجلس در واکنش به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پولشویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلافهایی را که در کشور اتفاق میافتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا میشوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمیکردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمی شد.
 
ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری است.
براساس گزارش ایرنا، قاسم جعفری نماینده بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانکهای دولتی است. اینطور که جعفری عنوان کرده است، با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که بهطور میانگین برای هریک نفر ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است. 
جعفری: اطلاعاتی که افشا کردم، غلط نیست
قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزئیات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر بهمعنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری است.
٣٠ میلیون حساب جعلی در دست قاچاقچیان، پولشویان و کلاهبرداران
وی در پاسخ به این سؤال که چه اشخاصی پشت پرده این حسابهای جعلی قرار گرفتهاند، گفت: واضح است که این حسابها برای انجام کارهای خلاف باز میشود؛ فکر میکنید پولشویان و قاچاقچیان مواد مخدر پولهای خودشان را در کشور چگونه جابهجا میکنند؛ معلوم است که پولشویان و قاچاقچیان برای جابهجایی پولهای خود در داخل کشور حسابهای جعلی باز میکنند و البته عدهای در کشور با این افراد همدست هستند.
عدهای در کشور با خلافکاران همدست هستند
این نماینده مجلس در واکنش به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پولشویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلافهایی را که در کشور اتفاق میافتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا میشوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمیکردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمیشد.
اگر اطلاعات من غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند
او در پاسخ به این سؤال که شما این اطلاعات را از کدام محل بهدست آوردید، گفت: من نمیتوانم منبع دریافت اطلاعاتم را بگویم، آنهایی که میگویند اطلاعات اعلامی از سوی من واقعیت ندارد و غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند.
خطر در کمین است
جعفری با تأکید بر اینکه متولیان باید پاسخگوی چنین خلافهایی در کشور باشند، گفت: ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، بهمعنای وجود ٣٠ میلیون کلاهبردار است و این خطر در بیخ گوش ماست که برخی با حساب جعلی اغراض غیرشرافتمندانه دارند و به بدنه اقتصادی کشور ضربه میزنند.
به گفته وی، در کنار ٣٧٠ میلیون حساب بانکی ٣٠ میلیون حساب جعلی وجود دارد و این بهمعنای آن است که تراکنش خلاف قانون و مجرمانه ایجاد میشود. 
مخفیکاری جواب نمیدهد
این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفیکاری جواب نمیدهد و باید متولیان این مسئله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات اعلامشده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
حکیمی: آمار واقعی نیست
اما ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفتوگو با «شرق» در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر گفت: اولا متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانکها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت میکنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مسئله عنوان نشده که ایشان این آمار و اطلاعات و جزئیات را از کجا گرفتهاند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.
آماری نداریم
وی در واکنش به این سؤال خبرنگار «شرق» که اگر آمار و اطلاعات اعلامشده توسط این نماینده مجلس غلط است، شما آمار صحیح را اعلام بفرمایید، اظهار کرد: ما آماری نداریم و من نمیتوانم دراینباره اظهارنظر کنم. تنها میتوانم بگویم تعداد زیادی حساب راکد وجود دارد که سالهای پیش این حسابها باز شده و مبلغ چندانی هم در این حسابها نیست و صاحبان حساب هم به حساب خود سرنمیزنند؛ گاهی اطلاعات این حسابها ناقص و مخدوش هم هست.
به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، اینکه چه تعداد حساب واقعی با اطلاعات معتبر و کامل وجود دارد، مشخص نیست و این مسئله نیاز به دادهکاوی در هر بانک دارد. حکیمی اعلام کرد: هماینک بانک مرکزی در پی آن است که سیستم پروفایل مشتری را تا یک سال دیگر راهاندازی کند که مشتریان هر بانک با شناسه مربوطه شناسایی شوند؛ در این شرایط حساب هر مشتری که شناسه بانکی نداشته باشد، غیرفعال میشود.
خطری سپردههای مردم را تهدید نمیکند
وی همچنین درباره تبعات و خطر احتمالی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر نیز گفت: اگر چنین مسئلهای صحت داشته باشد، در درجه اول شناسایی مشتریان بهدرستی انجام نشده است، اما خطری متوجه سپردههای مردم نیست.
تراکنشهای مشکوک در شبکه با ٣٠ میلیون حساب بانکی نامعتبر
این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: تنها مسئلهای که از حیث وجود ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر وجود دارد، مبارزه با پولشویی است. ممکن است از طریق این حسابها، تراکنشهای مشکوکی در شبکه ایجاد شود، اما اینکه چه شخص واقعیای پشت آن تراکنشهای مشکوک است، معلوم نخواهد شد و محل سؤال خواهد بود.
آمار تراکنش مشکوک محرمانه است
او در پاسخ به این سؤال که هماکنون چه میزان تراکنشهای مشکوک در شبکه وجود دارد، گفت: تراکنشهای مشکوک شبکه در دست واحد مبارزه با پولشویی است و این واحد روی این تراکنشهای مشکوک نظارت و آنها را ردیابی میکند، ضمن اینکه همراستا با واحد مبارزه با پولشویی مستقر در بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نیز روی ردیابی تراکنشهای مشکوک گزارشهایی در دست دارند که البته این گزارشها محرمانه است. وی همچنین درباره آمار دیگری به نقل از این نماینده مجلس مبنی بر وجود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای ٧٥ میلیون ایرانی که بهطور متوسط هر ایرانی دارای پنج حساب بانکی ثبتشده است، نیز اظهار کرد: بانک بینالمللی تسویه میزان کارتهای اعتباری را منتشر میکند، با قیاس آمار ما با بانکهای جهانی میتوان به این نتیجه رسید که از این حیث فرق چندانی بین ما و کشورهای آمریکایی و اروپایی نیست و فقط ممکن است میزان کاربرد کارتها متفاوت باشد.

الثلاثاء 7 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى